FANDOM

8.727 Páginas

La Berdaera Iglezia'e Hezúh eh una iglezia pentekohtá ke hue ehtablezía'n Pekín (Xina) en 1917. Pa' l'anyo 2004, l'iglezia azeguró tenè aprozimámente 2 miyoneh de miembroh en kuarenta y zinko paízeh de loh zinko kontinenteh. L'Iglezia kré'n l'Uniziá'e Dioh (o'er nombre'e Hezúh). Eh tamién una'e lah treh igleziah xinah utóhtonah, k'ezihtieron anteh der triunfo'e loh komunihtah en la gerra zibí xina'n l'anyo'e 1949. La bizión d'ehta iglezia eh preikà l'ebanhelio a toah lah nazioneh anteh de la zegunda benía'e Hezukrihto.

Lah Dieh Prenzipaleh Dohtrinah y Krenziah Editar

Lah Dieh Prenzipaleh Dohtrinah y Krenziah de l'iglezia zon:

L'Ehpíritu ZantoEditar

L'efehtiba rezehzión'e l'Ehpíritu Zanto ze manifiehta'n ablà'n lenguah dehkonozíah, y eh la garantía'e tenè erenzia'n er zielo.

Er BautihmoEditar

Er bautihmo'n agua eh un zakramento pa' la remizión'e loh pekaoh y pa' la rehenerazión. Er bautihmo debe okurrì'n agua korriente naturá, eh dezì, en un río, en er mà, o'n un manatiá. Er bautizaò - ya bautizao'n agua y en el'Ehpíritu Zanto kon anterioriá- dirihe er bautihmo'n er nombre'er Zenyò Hezukrihto, y la prezona ke rezibe'r bautihmo debe zè zumerhía totarmente'n agua.

Er Labao'e PiehEditar

Er zakramento'er Labao'e Pieh, premite ar kreyente tenè parte kon er Zenyò Hezúh. Tamién zirbe komo rekordatorio'er debè'e tenè amò, zantiá, umirdá, perdón y zerbizio. Tó aké k'a rezibío er bautihmo debe tamién rezibì er labao'e zuh pieh en er nombre'e Hezukrihto, er labao mutuo'e pieh pué zè prahtikao ziempre ke zea apropiao.

La Zanta KomuniónEditar

La Zanta Komunión eh er zakramento ke konmemora la muerte'e nuehtro zenyò Hezúh. Premite partizipà'e la karne y la zangre'er Zenyò y ehtà'n komunión kon ér pa' poè tenè bía eterna y rezuzità'n el'úrtimo día. Ehte zakramento ze realiza tan a menúo komo zea pozible, y z'utiliza pan zin lebaúra y zuma d'uba.

Er ZábaoEditar

Er día'e repozo, er zéhtimo día'e la zemana (zábao), eh uh día zanto, bendezío y zantifikao pò Dioh. Debe zè ohzerbao baho la grazia'er Zenyò pa' la konmemorazión'e la kreazión y la Zarbazión probihta pò Dioh, kon l'ehperanza'e dehkanzo eterno'n la bía beniera.

HezukrihtoEditar

Hezukrihto, er berbo exo karne, murió'n la kruh pa' reimì a loh pekaoreh, rezuzitó ar terzè día y ahzendió ar zielo. Él eh el'úniko zarbaò'e l'umaniá, er kreadò'e loh zieloh y de la tierra, y l'úniko Dioh berdaero.

La BibliaEditar

La Zanta Biblia, hormá pò l'antiguo Tehtamento y er Nuebo Tehtamento, eh inhpirá pò Dioh, konhtituye l'únika berdá ehkrita, y l'ehtánda pa' la bía krihtiana.

La ZarbaziónEditar

La Zarbazión eh dá pò grazia'e Dioh a trabéh de la he. Loh kreyenteh deben konfià'n l'Ehpíritu Zanto, pa' perzegì la zantiá, pa' onrà a Dioh y pa' amà a l'umaniá.

La Zegunda BeníaEditar

La Zegunda Benía'er Zenyò tendrá lugà'n l'úrtimo día, kuando dehzienda'er zielo pa' huhgà ar mundo. Loh huhtoh rezibirán bía eterna, pero loh impíoh rezibirán kondenazión eterna.

Otrah krenziahEditar

  1. Ehta iglezia no zelebra la Nabiá, pò konzierarl-la una fehtibiá pagana (zorhtizio d’imbierno). Argumentan k’ar dehkonozer-ze er día ezahto’er nazimiento’e Krihto, no ze debe konmemorà zu natalizio y ke Hezúh nunka pidió a zuh dihzípuloh konmemorà zu kumpleanyoh.
  2. No ohzerban er Bierneh Zanto ni la Pahkua’e Rezurrehzión, pò konzierà ke ze trata’e fexah binkuláh a la pagana “fiehta’e pazo” (ekinozio’e primabera).